MỘT SỐ ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 4/2018 TẠI CÔNG TY BATIMEX HÀ NỘI

1. ĐƠN HÀNG NHỰA

2. ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY DỆT 

3. ĐƠN HÀNG MAY MẶC 

4. ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG KHUÔN KIM LOẠI 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

5. ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

6. ĐƠN HÀNG PHUN MÁY 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

7. ĐƠN HÀNG TRÁT VỮA

Không có văn bản thay thế tự động nào.

8. ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

9. ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tuyển dụng thực tập sinh Batimex

Bình luận của bạn